Ok
width
height
Tea가격 Month
1,660.00 13.50 0.82% -1.96% 4.57%
1,236.00 58.50 4.97% 9.50% 76.63%
재목 920.00 -84.00 -8.37% 3.49% -41.03%
치즈 2.41 0.0080 0.33% 5.90% 33.20%
팜유 6,369.00 27.00 0.43% 1.29% 50.14%
우유 24.90 -0.07 -0.28% 2.47% 32.10%
코코아 2,483.00 22.00 0.89% -3.87% 0.36%
149.80 4.60 3.17% 3.50% 81.97%
고무 241.50 -0.30 -0.12% -10.92% -6.76%
오렌지 주스 167.05 2.60 1.58% -7.73% 43.64%
커피 212.90 -2.10 -0.98% -4.79% 47.59%
귀리 643.50 25.7500 4.17% -13.83% 78.50%
양모 1,420.00 0 0% 3.88% 8.73%
17.15 0.2150 1.27% 5.90% 28.66%
놀라 1,183.90 -42.10 -3.43% 1.10% 29.13%
설탕 19.41 0.24 1.25% -4.20% 14.24%
2.69 0 0% -5.61% -10.93%
옥수수 798.25 17.0000 2.18% -1.08% 22.34%


차 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 차 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
2.69 2.69 5.33 1.90 2009 - 2022 USD / Kgs 매일