Ok
width
height
Sugar가격 Month
1,422.75 11.50 0.81% -1.04% 11.41%
869.81 11.81 1.38% 3.21% 23.12%
재목 410.80 -24.20 -5.56% -20.39% -36.01%
치즈 1.96 0.0030 0.15% -0.96% 19.18%
팜유 3,530.00 -11.00 -0.31% -15.43% -20.62%
우유 19.87 0 0% -1.29% 20.13%
코코아 2,265.00 22.00 0.98% -6.75% -11.35%
90.47 0.15 0.17% -22.78% -10.35%
고무 134.40 2.30 1.74% -6.41% -19.04%
오렌지 주스 178.50 -5.50 -2.99% -0.58% 29.16%
커피 226.00 2.20 0.98% -6.05% 13.80%
귀리 382.11 3.6065 0.95% -7.20% -34.49%
양모 1,279.00 0 0% -4.69% -6.51%
17.43 0.1000 0.58% -1.22% 25.13%
놀라 828.50 2.50 0.30% -1.19% -6.46%
설탕 18.53 0.18 0.98% 0.49% -2.37%
3.05 0 0% -4.69% 0%
옥수수 669.93 3.6847 0.55% -1.91% 25.81%


설탕 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 설탕 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
18.54 18.35 65.20 1.25 1912 - 2022 센트 / 파운드 매일