Ok
width
height
Sugar가격 Month
1,687.00 -18.25 -1.07% 0.70% 10.79%
1,193.25 24.50 2.10% 11.26% 80.18%
재목 667.10 -0.20 -0.03% -34.28% -53.64%
치즈 2.41 0.0060 0.25% 5.79% 32.80%
팜유 6,267.00 158.00 2.59% 0.61% 61.11%
우유 25.10 0.01 0.04% 3.21% 32.45%
코코아 2,439.00 10.00 0.41% 0.29% 2.09%
142.63 0.36 0.25% 2.87% 72.22%
고무 245.20 0.70 0.29% -2.31% -5.44%
오렌지 주스 177.25 4.80 2.78% 2.04% 51.43%
커피 215.70 -0.15 -0.07% -2.49% 44.77%
귀리 628.00 15.2500 2.49% -12.08% 75.79%
양모 1,434.00 0 0% 4.90% 9.05%
17.25 0.1200 0.70% 3.51% 31.18%
놀라 1,171.30 21.30 1.85% -0.65% 32.62%
설탕 19.73 -0.22 -1.10% 4.12% 17.23%
2.69 0 0% -4.61% -10.93%
옥수수 786.25 7.7500 1.00% -1.47% 19.63%


설탕 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 설탕 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
19.73 19.95 65.20 1.25 1912 - 2022 센트 / 파운드 매일