Ok
width
height
Rice가격 Month
1,660.25 -14.00 -0.84% -1.37% 14.76%
908.75 -6.75 -0.74% -16.44% 38.00%
재목 633.60 16.00 2.59% -3.05% -11.51%
치즈 2.23 -0.1180 -5.03% -7.55% 36.47%
팜유 4,910.00 7.00 0.14% -22.11% 32.35%
우유 22.80 0 0% -9.52% 34.83%
코코아 2,317.00 -36.00 -1.53% -7.17% -1.82%
104.00 -0.28 -0.27% -25.17% 22.07%
고무 260.60 0.20 0.08% 3.82% 16.60%
오렌지 주스 179.50 1.70 0.96% 1.21% 51.41%
커피 233.70 1.05 0.45% 1.06% 47.68%
귀리 677.00 13.0000 1.96% 1.08% 72.05%
양모 1,430.00 -26.00 -1.79% 0.70% 0.49%
16.30 -0.1550 -0.94% -7.12% 23.87%
놀라 928.90 29.80 3.31% -21.57% 6.83%
설탕 18.67 0.12 0.65% -3.76% 4.07%
2.76 -0.01 -0.36% 3.37% 3.76%
옥수수 761.75 -8.5000 -1.10% 1.09% 5.84%


쌀 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 쌀 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
16.30 16.45 24.46 0.75 1981 - 2022 USD / CWT 매일