Ok
width
height
Cocoa가격 Month
1,707.25 16.75 0.99% -0.71% 11.86%
1,170.50 -30.00 -2.50% 8.73% 73.60%
재목 660.00 -30.50 -4.42% -35.61% -54.58%
치즈 2.41 -0.0020 -0.08% 5.52% 32.47%
팜유 6,116.00 44.00 0.72% -3.12% 53.24%
우유 25.10 -0.02 -0.08% 3.25% 32.45%
코코아 2,409.00 -48.00 -1.95% -5.16% -1.91%
142.17 -5.53 -3.74% 2.58% 71.66%
고무 244.50 1.10 0.45% -8.63% -5.56%
오렌지 주스 170.20 2.30 1.37% -1.62% 44.30%
커피 215.95 -2.75 -1.26% -5.35% 43.87%
귀리 613.75 -14.0000 -2.23% -13.43% 72.40%
양모 1,434.00 0 0% 4.90% 9.05%
17.13 0.1450 0.85% 3.32% 29.92%
놀라 1,183.00 33.00 2.87% 0.34% 33.94%
설탕 19.95 0.18 0.91% 0.40% 19.68%
2.69 0 0% -5.61% -10.93%
옥수수 777.50 -5.7500 -0.73% -2.23% 17.89%


코코아 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 코코아 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
2416.00 2457.00 5379.00 211.00 1959 - 2022 USD / MT 매일