Ok
width
height
Cotton가격 Month
1,737.00 10.75 0.62% 3.10% 13.49%
1,165.50 22.25 1.95% 7.35% 75.66%
재목 707.00 24.00 3.51% -32.33% -46.01%
치즈 2.41 -0.0030 -0.12% 5.43% 32.44%
팜유 6,352.00 -181.00 -2.77% -8.13% 58.40%
우유 25.18 -0.01 -0.04% 3.24% 32.74%
코코아 2,465.00 1.00 0.04% -4.27% 2.20%
140.39 -0.22 -0.16% -8.29% 70.96%
고무 248.00 2.40 0.98% 0.40% -3.43%
오렌지 주스 182.90 -0.50 -0.27% 5.78% 54.15%
커피 228.60 2.00 0.88% 4.91% 40.81%
귀리 695.00 9.7500 1.42% 3.46% 84.11%
양모 1,420.00 0 0% 3.73% 7.58%
17.35 0.0700 0.41% 1.11% 30.41%
놀라 1,183.20 4.20 0.36% -1.34% 32.94%
설탕 19.55 0.01 0.05% 0.67% 12.62%
2.67 0 0% -13.87% 3.49%
옥수수 777.00 12.0000 1.57% -4.49% 18.31%


면 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 면 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
140.45 140.61 227.00 5.66 1913 - 2022 USD / LBS 매일