Ok
width
height
Cotton가격 Month
1,426.00 -31.25 -2.14% -2.13% 10.97%
877.21 -30.25 -3.32% 7.86% 21.20%
재목 435.00 -25.20 -5.48% -12.19% -32.35%
치즈 1.95 0.0010 0.05% -1.06% 19.00%
팜유 3,736.00 -90.00 -2.35% -13.28% -15.87%
우유 19.87 0 0% -0.95% 20.21%
코코아 2,247.00 -74.00 -3.19% -6.45% -13.28%
94.49 -2.34 -2.42% -17.16% -2.44%
고무 133.30 -0.50 -0.37% -8.51% -16.53%
오렌지 주스 184.00 2.85 1.57% 9.13% 32.71%
커피 220.45 -3.10 -1.39% -9.04% 13.43%
귀리 397.34 -19.6613 -4.71% -5.00% -30.93%
양모 1,279.00 0 0% -4.69% -6.51%
17.37 -0.0050 -0.03% -1.36% 24.93%
놀라 818.70 -0.90 -0.11% -2.95% -7.79%
설탕 18.28 -0.21 -1.14% 1.33% -4.29%
3.05 0 0% -4.69% 0%
옥수수 673.68 -14.5703 -2.12% 2.50% 27.89%


면 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 면 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
94.49 96.83 227.00 5.66 1913 - 2022 USD / LBS 매일