Ok
width
height
Wheat가격 Month
1,715.50 10.50 0.62% 2.40% 12.66%
1,187.00 18.25 1.56% 10.68% 79.24%
재목 667.30 -23.20 -3.36% -34.90% -54.07%
치즈 2.41 -0.0020 -0.08% 5.52% 32.47%
팜유 6,244.00 135.00 2.21% 0.24% 60.51%
우유 25.11 0.02 0.08% 3.25% 32.51%
코코아 2,433.00 4.00 0.16% -4.21% -0.94%
142.68 0.41 0.29% 2.91% 72.28%
고무 245.20 0.70 0.29% -2.31% -5.44%
오렌지 주스 172.45 4.55 2.71% -0.32% 46.21%
커피 216.45 0.60 0.28% -2.15% 45.27%
귀리 637.00 24.2500 3.96% -10.82% 78.31%
양모 1,434.00 0 0% 4.90% 9.05%
17.21 0.0450 0.26% 3.27% 30.87%
놀라 1,171.30 21.30 1.85% -0.65% 32.62%
설탕 20.02 0.07 0.35% 5.65% 18.95%
2.69 0 0% -4.61% -10.93%
옥수수 782.50 3.7500 0.48% -1.94% 19.06%


밀 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 밀 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
1184.25 1168.75 1350.00 212.50 1977 - 2022 USD / 부 매일